Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)

1. Inleiding

De service voor promoties en kortingen op de smartphone onder de naam “Shopmium” wordt beheerd door de firma SHOPMIUM NV (hierna “Shopmium”), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 532.432.457, met maatschappelijke zetel te 46 rue de l'Arbre Sec te Parijs (75001), vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Scott Raskin.

Elke gebruiker van de Shopmium-services (hierna "u" of "de gebruiker") moet deze AGV aandachtig lezen voordat hij/zij de mobiele applicaie Shopmium en/of de website van Shopmium gebruikt. Elke gebruiker moet een natuurlijke persoon zijn die in een niet-professioneel kader handelt.

Het gebruik van de mobiele applicatie “Shopmium” en van de website geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV").

De recentste versie van de AGV tot nu toe staat in de mobiele applicatie Shopmium en op de website in de rubriek “AGV”.


2. Voorstelling van Shopmium

Shopmium is een service die bestaat uit enerzijds een mobiele applicatie voor smartphones (hierna ”de applicatie”) en een website die toegankelijk is op het adres www.shopmium.com (hierna “de website”).

Met de applicatie en de website kunnen de gebruikers op de hoogte gebracht worden van promoties, kortingen en interessante koopjes voor dagelijkse producten en als ze willen, bij de geselecteerde handelaren gebruik maken van deze aanbiedingen.

Merken van massaverbruiksgoederen (hierna “de merken”) zijn partners van Shopmium om bekendheid te creëren rond hun producten en eventuele bijhorende promoties.

Sommige merken kunnen ervoor kiezen om terugbetalingen toe te kennen (hierna “de terugbetalingen”) op bepaalde producten, op bepaalde data, op bepaalde aankoopadressen, aan bepaalde gebruikers, waarvan de modaliteiten beschreven worden in artikel 8 van de AGV.
Het gebruik van de Shopmium-service veronderstelt dat men een gebruikersaccount aanmaakt (hierna de “gebruikersaccount”) en dat men persoonsgegevens meedeelt, zoals naam, voornaam, geboortedatum. Anders kan er geen gebruikersaccount geopend worden. Het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers wordt geregeld door artikel 15 van onderhavige AGV.

Elke gebruiker kan de applicatie op zijn compatibele mobiele toestel installeren, op voorwaarde dat hij/zij een gepast abonnement heeft bij zijn operator voor mobiele telefonie.

Het gebruik van de Shopmium-service is persoonlijk en uitsluitend bestemd voor niet-commerciële doeleinden. Elke inbreuk op onderhavige AGV zal automatisch leiden tot de sluiting van het gebruikersaccount.


3. Berichten van Shopmium

In het kader van de service die via de applicatie verstrekt wordt, kunt u meldingen (“push-berichten”), sms'en, e-mailberichten, MMS'en, waarschuwingen of andere berichten ontvangen, zowel in de applicatie, op de mobiele website als buiten de applicatie om.

U kunt de berichten die u van SHOPMIUM ontvangt beheren via uw gebruikersaccount en/of in de instellingen van de applicatie of de mobiele website op uw mobiele toestel.

Bepaalde berichten kunnen te maken hebben met uw profiel, uw aankopen, uw terugbetalingen, uw geografische positie, uw voorkeuren. Sommige van deze berichten kunnen u aangerekend worden door uw operator voor mobiele telefonie, afhankelijk van uw abonnement. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele communicatiekosten die gemaakt worden door berichten die verstuurd worden door SHOPMIUM.


4. Kosteloosheid van Shopmium

De Shopmium-service wordt gratis aan de gebruikers verstrekt.

SHOPMIUM behoudt zich echter het recht voor om op een later tijdstip te beslissen de tarieven te wijzigen. Deze tariefwijziging zal vooraf meegedeeld worden aan de gebruikers, via een elektronisch bericht dat verstuurd wordt naar het adres dat werd meegedeeld bij de aanmaak van de gebruikersaccount en elke gebruiker zal dan vrij mogen beslissen om al dan niet een abonnement aan te gaan.

SHOPMIUM gaat geen enkel engagement aan met betrekking tot het voortbestaan van zijn gratis service.


5. Inschrijving op Shopmium

Het gebruik van de Shopmium-service is voorbehouden aan onze leden. SHOPMIUM behoudt zich het recht voor de toegangsvoorwaarden voor de service te wijzigen. SHOPMIUM zal ook kunnen beslissen om tijdens bepaalde periodes of promoties nieuwe leden te aanvaarden via een uitnodigings- of sponsorcode. SHOPMIUM blijft de enige die beslist over de toegangsvoorwaarden voor de Shopmium-service en kan deze op elk moment wijzigen.

Bovendien vereist het gebruik van bepaalde functies de aanmaak van een volledige gebruikersaccount op de Shopmium-applicatie en/of de applicatie Shop Réduc en/of op de applicatie Smart Promo en/of op de website. Meer bepaald wordt de vermelding van deze persoonsinformatie en bankgegevens gevraagd om terugbetalingen en promoties te kunnen genieten. De gebruikersaccount zal gebruikt worden om naar alle diensten die door SHOPMIUM worden aangeboden te kunnen gaan, meer bepaald de applicaties Shopmium, Shop Réduc en Smart Promo.

U moet minstens 16 jaar zijn om de Shopmium-service te mogen gebruiken. Indien u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming krijgen van uw wettelijke vertegenwoordiger.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt bij het aanmaken van uw gebruikersaccount met de werkelijkheid overeenkomen en correct zijn. De uitrusting (smartphone, computer, software en telecommunicatieabonnementen die eraan gekoppeld zijn) die nodig zijn om naar Shopmium te gaan, zijn uitsluitend te uwen laste, evenals de communicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Zodra uw gebruikersaccount aangemaakt is, verbindt u zich ertoe uw identificatie en wachtwoord vertrouwelijk en persoonlijk te houden. Diezelfde identificatiegegevens zullen gebruikt worden om u aan te melden, zowel op Shopmium, Shop Réduc als Smart Promo. SHOPMIUM zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor het verlies van uw identificatie en/of wachtwoord noch voor het frauduleus gebruik van uw identificatiegegevens door derden, tenzij dit voortvloeit uit een aansprakelijkheid van Shopmium die zij wettelijk niet kan uitsluiten. U aanvaardt en erkent dus dat u verantwoordelijk bent voor het respecteren van het vertrouwelijke karakter van de wachtwoorden van elke gebruikersaccount die u gebruikt om naar de diensten van Shopmium en/of Shop Réduc en/of Smart Promo te gaan. Indien u denkt dat iemand uw account of uw identiteit gebruikt, moet u ons hier onmiddellijk over inlichten via e-mail op het adres contact.be@shopmium.com

Elke gebruiker mag maar houder zijn van één gebruikersaccount. Deze gebruikersaccount zal door de gebruiker gebruikt worden om zich aan te melden bij zowel de applicatie van Shopmium als deze van Shop Réduc en Smart Promo. De gebruiker mag slechts één Shopmium-applicatie installeren op zijn mobiele toestel.
Het gebruik van een zogenaamd "wegwerp-e-mailadres" of "tijdelijk e-mailadres" om zich voor de service in te schrijven, is niet toegestaan en zal onmiddellijk leiden tot het verwijderen van de gebruikersaccount, zonder voorafgaande kennisgeving. Ook de terugbetalingen zullen niet uitgevoerd worden.


6. Publiciteit op Shopmium

Naast de promotieacties van de merken behoudt SHOPMIUM zich het recht voor om aanvullende publiciteit te verwerken in de applicatie en op de website. Dat kan gaan om elk formaat dat gebruikt wordt op het internet en op mobiele toestellen bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) banners, tekstreclame en kernwoorden, invoegsels, filmpjes, animatie enz.


7. Duurtijd en opzegging van uw gebruikersaccount

U kunt op elk moment een verbreking van de AGV en de verwijdering van uw gebruikersaccount (met verwijdering van uw persoonsgegevens die SHOPMIUM over u bijhoudt) aanvragen, zonder dat u hiervoor een reden moet geven, door uw verzoek hiervoor te richten aan contact.be@shopmium.com. Binnen de 5 (vijf) werkdagen zal uw account gedeactiveerd worden en zullen uw gegevens vernietigd worden, tenzij en in de mate dat Shopmium er wettelijk toe gehouden is om bepaalde gegevens langer te verwerken (bv. om fiscale redenen).

OPGELET: het saldo van uw gebruikersaccount, ongeacht het bedrag ervan, zal worden geannuleerd zodra wij uw bericht van opzegging hebben ontvangen, zonder dat u een of andere betaling of terugbetaling kunt ontvangen. Verzoeken om terugbetalingen die werden ingediend voorafgaand aan de opzegging, maar waarvan de betaling nog niet zou uitgevoerd zijn, zullen bij dezelfde gelegenheid ook geannuleerd worden en er zullen geen betalingen meer plaatsvinden.

SHOPMIUM zal kunnen beslissen om een gebruikersaccount op te zeggen, zonder dat het hiervoor een reden, opzegtermijn of formaliteit moet respecteren, zonder schadevergoeding ten voordele van de gebruiker, indien een inbreuk wordt gepleegd op onderhavige AGV. Bovendien behoudt SHOPMIUM zich het recht voor om alle nodige maatregelen te treffen, met inbegrip van opzegging van een gebruikersaccount, in het geval dat een gerechtelijke beslissing het daartoe verplicht, in geval van evenementen van overmacht, of in geval van een vermoeden van fraude. In dit laatste geval is het de taak van de gebruiker om bewijzen voor te leggen dat hij/zij te goeder trouw is en dat er geen sprake is van fraude. Fraude of het niet respecteren van de AGV kan leiden tot gerechtelijke vervolging. In elk geval zal SHOPMIUM geen schadevergoeding moeten betalen of het saldo van de betrokken gebruikersaccount niet moeten uitbetalen.


8. Terugbetalingen

In het kader van promotieacties kunnen de merken beslissen om een terugbetaling toe te kennen voor bepaalde aankopen, specifieke producten, een gegeven aankoopadres, aan een bepaalde gebruiker (hierna “de terugbetaling”). Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken merken van applicatie.

De terugbetalingsaanbiedingen zijn persoonlijk en uitsluitend gericht aan een gebruiker van de applicatie. Het feit dat een gebruiker in aanmerking komt voor een terugbetaling betekent niet noodzakelijk dat de terugbetaling ook beschikbaar is voor andere gebruikers van de applicatie.

Een gegeven product kan slechts één keer per gebruikersaccount, per natuurlijke persoon, per applicatie, per smartphone, per e-mailadres, per PayPal-account, per bankrekening, per Facebook-login en per aankoopbewijs worden terugbetaald. Er mogen dus niet meerdere verzoeken ingediend worden, zelfs niet in geval van het gebruik van:

  • 2 verschillende gebruikersaccounts met dezelfde smartphone / hetzelfde e-mailadres / dezelfde PayPal-rekening / bankrekening / Facebook-login / hetzelfde aankoopbewijs.
  • 2 verschillende smartphones met dezelfde gebruikersaccount / hetzelfde e-mailadres / dezelfde PayPal-rekening / bankrekening / Facebook-login / hetzelfde aankoopbewijs.

Het gebruik van de twee applicaties biedt geen recht op een terugbetaling per applicatie. Een gegeven product kan slechts één keer per gebruikersaccount terugbetaald worden (ongeacht of de gebruiker Shopmium en/of Shop Réduc en/of Smart Promo gebruikt).

Wanneer een gebruiker in aanmerking komt voor een terugbetaling, wordt dit weergegeven in de lijst met beschikbare aanbiedingen in de applicatie of op de mobiele website. De modaliteiten voor de terugbetaling worden er beschreven, bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de periode van terugbetaling, het terugbetaalde bedrag, de voor te leggen aankoopbewijzen om de terugbetaling te ontvangen.

Het terugbetaalde bedrag wordt steeds vermeld in de terugbetalingsmodaliteiten van het aanbod. Indien het terugbetaalde bedrag afhankelijk is van de aankoopprijs, wordt de maximale terugbetaling die op een terugbetalingsaanbod wordt toegepast, berekend op basis van de algemeen geconstateerde prijzen, vermeerderd met 20%. De algemeen geconstateerde prijzen worden ter informatie vermeld, het zijn enkel de verdelers die het recht hebben de prijzen in hun winkel te bepalen. Op de modaliteiten van terugbetaling zijn uitsluitende voorwaarden van de betrokken merken en commerciële partners van toepassing.

Wanneer een verzoek tot terugbetaling via de applicatie wordt ingediend, wordt dit in de applicatie of de bijhorende mobiele website weergegeven, met de vermelding “In behandeling”.

Wanneer voor een terugbetalingsverzoek bijkomende informatie vereist is, wordt dit in de applicatie of op de mobiele website vermeld, samen met de vermelding “Stuur een foto”.

Wanneer een terugbetalingsverzoek is bevestigd, wordt dit in de applicatie of op de mobiele website weergegeven onder de vermelding “Terugbetaling aanvaard” en vervolgens “Terugbetaling uitgevoerd”.

De verzoeken voor terugbetaling worden verwerkt door de systemen en teams van SHOPMIUM. Indien de terugbetaling niet kan verwerkt worden op basis van de geleverde informatie, zal de gebruiker een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen (bijvoorbeeld een aankoopbewijs of een bijkomend identiteitsbewijs).
SHOPMIUM behoudt zich het recht voor om elk informatie-element dan ook te vragen om de identiteit van de koper te kunnen verifiëren, evenals de geldigheid van het aankoopbewijs. Deze elementen kunnen (onder andere) een kassabon of een ander transactiebewijs zijn, een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de gebruiker, een bewijs van domicilie of de verpakking van het betrokken product, met daarop de streepjescode. Men kan vragen om deze elementen elektronisch (foto, scan, fax) of via de post door te sturen. Kopieën van aankoopbewijzen worden niet gevalideerd door Shopmium.

Indien de gebruiker niet op dit verzoek om bijkomende informatie reageert, door de gevraagde foto binnen de 3 dagen toe te voegen, zal het terugbetalingsverzoek worden geannuleerd. Indien het aanbod nog steeds geldig zou zijn, kan de gebruiker een nieuw terugbetalingsverzoek aanmaken.

Indien een gevraagd element ontbreekt, kan de terugbetaling worden geweigerd zonder aanvullende bewijsstukken.


9. Storting van de terugbetaalde bedragen

Bij de aanmaak van zijn/haar gebruikersaccount of bij zijn/haar eerste terugbetaling kiest de gebruiker de manier waarop hij/zij zijn/haar terugbetaling wenst te ontvangen. Shopmium biedt op dit moment een terugbetaling via PayPal of via bankoverschrijving aan. SHOPMIUM behoudt zich het recht voor een terugbetalingswijze te verwijderen of alternatieve terugbetalingswijzen toe te voegen.

Zodra de terugbetaling is goedgekeurd op basis van de modaliteiten van artikel 8 van onderhavige AGV, zal de betaling van voornoemde terugbetaling gewoonlijk plaatsvinden binnen de volgende termijnen:

  • Betalingen via PayPal: 3 (drie) werkdagen
  • Overschrijvingen naar bankrekeningen aan de hand van het IBAN-nummer: 7 (zeven) werkdagen

Deze termijnen worden ter informatie vermeld. SHOPMIUM behoudt zich het recht voor deze termijnen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het is de taak van de gebruiker om de juiste informatie te verstrekken om zijn/haar betaling te ontvangen (met name bankgegevens en/of e-mailadres). Indien de informatie foutief is, zal SHOPMIUM een betaling die niet zou ontvangen zijn, niet opnieuw initiëren.

De betaling zal enkel uitgevoerd worden indien de gebruiker alle gevraagde informatie in de rubriek Mijn profiel heeft ingevuld. Indien de gebruiker zijn/haar profiel niet volledig zou ingevuld hebben en/of zijn/haar terugbetalingswijze niet zou vermeld hebben binnen 1 (één) maand na bevestiging van de terugbetaling, zal het bedrag van de terugbetaling worden overgemaakt aan een goed doel. Na deze termijn kan de terugbetaling niet worden gerecupereerd door de gebruiker.

SHOPMIUM biedt u ook de mogelijkheid om uw terugbetaling vrijwillig door te sturen naar een of meerdere geselecteerde goede doelen. Indien u deze terugbetalingswijze selecteert, ziet u af van een betaling en aanvaardt u dat uw terugbetaling wordt overgemaakt aan het gekozen goede doel. De aansprakelijkheid van SHOPMIUM blijft beperkt tot de overdracht van de betaalde bedragen aan het goede doel, samen met de lijst met schenkers. U ontvangt geen ontvangstbewijs voor deze schenking en u kunt er dus ook geen fiscaal voordeel door genieten. Het feit dat een goed doel op SHOPMIUM wordt aangeboden, betekent niet noodzakelijk dat SHOPMIUM achter zijn meningen en handelingen staat.


10. Een product retourneren in de winkel

Indien de gebruiker het product aan de winkel retourneert nadat hij/zij gebruik gemaakt heeft van een promotieaanbod van Shopmium, verbindt hij/zij zich ertoe deze retour binnen de 24 uur via e-mail op het adres contact.be@shopmium.com aan SHOPMIUM te melden.

Indien een product wordt geretourneerd, heeft SHOPMIUM de mogelijkheid om de geldigheid van het ingediende aankoopbewijs voor de bijhorende promotieaanbieding te annuleren en over te gaan tot de intrekking van de door de gebruiker ontvangen premie (in de vorm van inhoudingen op de terugbetalingen voor volgende aanbiedingen waar de gebruiker deel aan zou nemen).

Bovendien kan SHOPMIUM willekeurige controles uitvoeren op ingediende kassabonnen, tot maximaal 90 dagen na aanvaarding van het aankoopbewijs. Indien de gebruiker op eenvoudig verzoek van SHOPMIUM geen bon kan voorleggen, behoudt SHOPMIUM zich het recht voor de intrekking van de ontvangen premie te eisen, en de gebruiker uit te sluiten voor de service, indien hij/zij herhaaldelijk in de fout gaat.


11. Herroepingsrecht

Door het aanmaken van een Shopmium account kiest de gebruiker ervoor om de diensten van Shopmium te gebruiken. Gezien de dienst daarbij wordt uitgevoerd, kan de gebruiker zijn herroepingsrecht hierna niet langer uitoefenen. Niettemin kan de gebruiker steeds het gebruik stopzetten of de overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 7 van deze AGV.


12. Onderbreking of wijziging van de applicatie

SHOPMIUM behoudt zich het recht voor om de Shopmium-service op elk moment na voorafgaande kennisgeving via e-mail, op de website en binnen de applicatie te wijzigen of te onderbreken, zonder dat zijn aansprakelijkheid kan worden ingeroepen tenzij Shopmium dit wettelijk niet kan uitsluiten. Indien de Shopmium-service definitief wordt stopgezet, zal de gebruiker zijn/haar betalingen ontvangen overeenkomstig de termijnen die vermeld worden in artikel 9. De gebruiker zal echter geen bijkomende terugbetalingen meer kunnen verzamelen.


13. Aansprakelijkheid

In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, kan SHOPMIUM niet aansprakelijk gesteld worden indien de Shopmium-service niet naar behoren werkt, ongeacht of het hier de oorzaak van is of niet.

De gebruiker moet over de vereiste vaardigheden, materialen en software beschikken om het internet op een computer of op zijn mobiele toestel te gebruiken.

De gebruiker aanvaardt dat hij/zij zich door het gebruik van de applicatie en/of de website blootstelt aan alle risico's en kenmerken die eigen zijn aan het gebruik van mobiele toestellen en het internet, in het bijzonder mogelijke vertragingen bij transmissie, technische storingen en risico's van piraterij.

Ten slotte is de gebruiker zich ervan bewust en over op de hoogte dat eventuele virussen en andere kwaadaardige programma's op het internet kunnen circuleren en dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om alle maatregelen te treffen om zich ertegen te beschermen. In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, kan SHOPMIUM niet aansprakelijk gesteld worden in geval van problemen die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie of van de website.

In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, wijst SHOPMIUM in het bijzonder elke aansprakelijkheid af in geval van een onderbreking van de website of de applicatie, het optreden van bugs of werkingsstoringen, evenals rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die veroorzaakt wordt door de toegang van wie dan ook tot de website of de applicatie en/of het onvermogen om ze te openen, evenals het gebruik van de website en/of de applicatie en/of de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan een of andere informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatsten afkomstig is.

In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, aanvaardt SHOPMIUM geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk veroorzaakt werd aan het computermateriaal van de gebruikers, die voortvloeit uit de toegang tot de website of de applicatie, het gebruik of het downloaden van een van de elementen ervan (gegevens, teksten, afbeeldingen, filmpjes of geluid enz.).

SHOPMIUM kan om onderhoudsredenen de werking van de website of van de applicatie onderbreken en zal de nodige inspanningen leveren om de gebruikers hier vooraf over in te lichten via een e-mailbericht dat verstuurd wordt naar het e-mailadres dat tijdens de inschrijving werd vermeld.

In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, zal SHOPMIUM niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertraging, verlies of foutieve verspreiding van een e-mailbericht, noch voor het al dan niet verzenden ervan naar een foutief e-mailadres.

De promotieaanbiedingen en/of terugbetalingsaanbiedingen die via de Shopmium-service worden aangeboden, zijn afkomstig van de merken en de commerciële partners van SHOPMIUM. SHOPMIUM zal niet aansprakelijk zijn voor foute informatie en/of het onvermogen om een promotieaanbod en/of terugbetalingsaanbod te genieten wegens een wijziging in de voorwaarden waar het betrokken merk of de betrokken partner over beslist heeft. Hiervoor gelden uitsluitende voorwaarden van deze merken en commerciële partners.

Bovendien kunnen hyperlinks op de Site of de Applicatie die verwijzen naar websites die worden gepubliceerd of beheerd door andere personen dan SHOPMIUM, in de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht niet tot de aansprakelijkheid van Shopmium leiden, om welke reden dan ook. SHOPMIUM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, producten en diensten of enige gegevens of informatie die beschikbaar is op of van externe sites of bronnen.

De informatie die wordt verstrekt via de website en/of de applicatie wordt onder alle voorbehoud meegedeeld.


14. Intellectuele eigendom

De applicatie, de website, de logo's, teksten, aanbiedingen, grafische elementen en alle software die door SHOPMIUM ter beschikking worden gesteld (hierna de “eigendommen”) zijn de exclusieve eigendom van SHOPMIUM en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. SHOPMIUM kent zijn gebruikers een niet-exclusief gebruiksrecht op de eigendommen toe, beperkt tot wat vereist is om de applicatie te gebruiken. Het is de gebruikers met name verboden om de eigendommen te kopiëren, wijzigen, integreren op welke drager dan ook, reverse engineering toe te passen of een andere methode te gebruiken om de broncode en/of de protocollen van de eigendommen te achterhalen. Het is de gebruiker verboden om de eigendommen op welke manier dan ook te verkopen, over te dragen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, als onderpand te gebruiken of door te sturen.


15. Persoonsgegevens

SHOPMIUM verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens, die u bij uw inschrijving voor de Shopmium-service verstrekt, te beschermen.

Het bestand met de persoonsgegevens van de gebruikers van de Shopmium-service werd aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder het nummer 1510797. Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, de zogenaamde wet “Informatica en Vrijheden”, beschikt u, onder voorbehoud dat u uw identiteit kunt bewijzen, over een recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt, vergrendeld of verwijderd indien deze gegevens niet correct, onvolledig, dubbelzinnig, achterhaald zijn of indien de verzameling, het gebruik, de communicatie of verzameling van deze gegevens verboden is.

U beschikt eveneens over het recht om u, om geldige redenen, te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn. Indien u een dergelijk verzet indient, zult u echter geen gebruik kunnen maken van de Shopmium-service. U kunt deze rechten uitoefenen door een brief, samen met een identiteitsbewijs, via de post te versturen naar: SHOPMIUM, Informatique et Libertés, 46 rue de l'Arbre Sec 75001 PARIS.

De dienst die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is de firma SHOPMIUM, waarvan de gegevens hierboven vermeld worden. Deze gegevens worden door de firma SHOPMIUM gebruikt om de Shopmium-service te verstrekken (met name de verzending van terugbetalingen) en zullen niet meegedeeld worden aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden van de betreffende aanbiedingen.
Indien u deze wens kenbaar zou gemaakt hebben, kunt u commerciële aanbiedingen ontvangen van SHOPMIUM en zijn commerciële partners.
Alle gegevens die in het kader van uw gebruik van de Shopmium-service door SHOPMIUM werden verzameld (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot u profiel, uw gebruikershistoriek, de gegevens van uw terugbetalingen, de gegevens op uw aankoopbewijzen) kunnen door SHOPMIUM gebruikt worden om uw gebruikerservaring af te stemmen.


16. Wijziging van de AGV

Onderhavige AGV kunnen op elk moment door SHOPMIUM gewijzigd worden. Voor bepaalde wijzigingen zullen wij vooraf uw toestemming vragen. De nieuwe versie van de AGV zal op de website gepubliceerd worden, en bij een update van de applicatie.


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden geregeld, geïnterpreteerd en toegepast naar Belgisch recht. De taal voor interpretatie is de Nederlandse taal in geval van betwisting van de betekenis van een term of bepaling van onderhavige AGV.

Elk geschil in dit verband zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te België.


18. Hosting

De uitgever van de website SHOPMIUM (www.shopmium.com) is de firma SHOPMIUM, vereenvoudigde vennootschap op aandelen, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 532 432 457 (SIRET nr. 53243245700010), met maatschappelijke zetel te 46 rue de l'Arbre Sec (75001), vertegenwoordigd door haar Voorzitter, de heer Scott Raskin - e-mail: contact.be@shopmium.com

De publicatiedirecteur van de website is de heer Scott Raskin.

Het hostingbedrijf dat instaat voor rechtstreekse en permanente opslag is de firma Heroku, Inc. 650 7th Street San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Als je vermoedt een beveiligingsprobleem op Shopmium te hebben gevonden, raden we je aan dit via dit e-mailadres (contact.be@shopmium.com) aan ons te melden.Zie ons Privacybeleid